دوشنبه 31 شهریور 1399
  آزمایشی
  بیمه

  مسئولیت دیگر اشخاص ، در بروزحوادث کاری در کارگاهها

   مسئولیت دیگر اشخاص ، در بروزحوادث کاری در کارگاهها

  بدیهی است که هر شخصی در محیط کاری  ،  ممکن است مرتکب انجام فعل و یا ترک فعل و به عبارت دیگر بی احتیاطی و یا بی مبالاتی  گردد که به موجب این رفتارش ،  زمینه بروز حادثه ای فراهم آید


  بنابراین نمی توان گفت که درهیچ شرایطی ، جزکارفرمای آن کارگاه شخص دیگری در قبال حوادث کاری نباید پاسخگو باشد


  پس باید در محیط های کاری ، به همه آموزش کافی داده شود که مرتکب رفتاری نگردند که موجبات بروز حادثه برای شخصی را فراهم آورد و به آنان تذکرلازم داده شود ، مبنی بر اینکه  به میزانی که کارشناس ، بروز حادثه را متأثر از بی احتیاطی و بی مبالاتی آنان تشخیص دهد ، مسئول خواهند بود