یکشنبه 06 بهمن 1398
    آزمایشی
    پرسش و پاسخ بیمه ثالث

    در بیمه های مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان، اشخاص ثالث در پوشش اضافی خسارات وارده به اشخاص ثالث، چه کسانی هستند ؟

     در بیمه های مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان، اشخاص ثالث در پوشش اضافی خسارات وارده به اشخاص ثالث، چه کسانی هستند ؟

    پاسخ :هر شخصی که با کارفرما رابطه ی کاری مستقیم یا غیرمستقیم نداشته باشد شخص ثالث محسوب می شود. مطابق این تعریف، کارکنان پیمانکار(ان) شخص ثالث محسوب نمی شوند. همسایگان محل اجرای پروژه، بازدیدکنندگان از کارگاه، عابرین معابر مجاور کارگاه و ... شخص ثالث به حساب می آیند. در بیمه ی مسئولیت کارفرما فقط خسارت جانی به اشخاص ثالث با خرید کلوز مربوطه تا حدود مشخص شده در قرارداد تحت پوشش قرار می گیرد. برای پوشش مالی می بایست بیمه نامه ی مسئولیت در قبال اشخاص ثالث خریداری شود.