شنبه 17 خرداد 1399
    آزمایشی
    پرسش و پاسخ

    در بیمه آتش سوزی چه مواردی می توانند بیمه شوند؟

     در بیمه آتش سوزی چه مواردی می توانند بیمه شوند؟

    می  توان ادعا نمود که در بیمه آتش سوزی به غیر از انسان هر موردی می تواند  تحت پوشش قرار گیرد مانند خانه، مغازه، کارگاه، کارخانه، دام، ماشین و  وسائط نقلیه، البته انسان نیز در بعضی طرحهای آتش سوزی از قبیل طرح جامع  خانه و خانواده و طرح مهر می تواند تحت پوشش قرار گیرد اما بیمه نامه عمومی  آتش سوزی انسان را تحت پوشش قرار نمیدهد.