شنبه 29 شهریور 1399
  آزمایشی
  بیمه

  چه مواردی در بیمه شخص ثالث مورد پوشش نیست و خسارت پرداخت نمی‌شود؟

  چه مواردی در بیمه شخص ثالث مورد پوشش نیست و  خسارت پرداخت نمی‌شود؟

  خساراتی که به وسیله نقلیه مسبب حادثه و یا محصولاتی که در آن قرار دارد وارد شود ( خودرو مقصر حادثه )

  خسارت ناشی از تشعشعات اتمی و رادیواکتیو چه به صورت مستقیم و چه غیر‌مستقیم

  خسارت ناشی از محکومیت‌های جزایی و یا پرداخت جریمه‌ها