شنبه 29 شهریور 1399
  آزمایشی
  آموزشی

  پرداخت دیه دوم در بیمه های نامه های مسئولیت چیست؟

  پرداخت دیه دوم در بیمه های نامه های مسئولیت چیست؟

  در صورت بروز حادثه، اگر شخصی فوت نکند اما صدمات وارده به او منجر شود تا از یک دیه ی کامل فراتر رود به آن دیه دوم می گویند.


   بطور مثال اگر شخصی قطع نخاع شود، به علت از دست دادن توانایی استفاده از دو دست، دو پا، عدم داشتن کنترل بر اجابت مزاج از دست دادن توانایی باربری و...، بیشتر از یک دیه ی کامل به شخص تعلق میگیرد که درصورت عدم خریداری این پوشش در  بیمه های مسئولیت اگر حادثه ای این چنین رخ دهد باید کارفرما باقی مانده  دیه کارگر را از جیب خود پرداخت کند.