دوشنبه 28 مهر 1399
  آزمایشی
  اخبار

  صدور آنلاین بیمه نامه در کشور شتاب بیشتری می گیرد

  صدور آنلاین بیمه نامه در کشور شتاب بیشتری می گیرد

  صدور آنلاین بیمه نامه در کشور شتاب بیشتری می گیرد

  رضایتمندی بیمه گذاران در هنگام دریافت خسارت در گرو حذف کاغذبازی اداری و بهره گیری صنعت بیمه از ابزار الکترونیکی و فن آوری برای پرداخت سریع و بی واسطه است