دوشنبه 31 شهریور 1399
  آزمایشی
  پرسش و پاسخ

  شاید جریان برق کم ویا زیاد شود و وسایل برقی منجرب به اتش سوزی شد این شامل بیمه هستش یا نه؟

  شاید جریان برق کم ویا زیاد شود و وسایل برقی منجرب به اتش سوزی شد این شامل بیمه هستش یا نه؟

  مطابق ماده 10 شرایط عمومی بیمه نامه آتش سوزی چنانچه آتش با شعله همراه باشد خسارت وارده درتعهد بیمه گرخواهدبود

   اما اگربا شعله همراه نباشد بیمه گرالزامی به پرداخت خسارت ندارد

  لذاچنانچه نوسانات برق منجربه آتش سوزی با شعله گردد خسارت قابل پرداخت خواهدبود.البته دربیمه آتش سوزی یک پوشش اضافی

   بنام خطرنوسانات برق ارایه میگردد که دراین حالت چنانچه وسایل برقی منزل براثرنوسانات جریان برق بسوزد حتی اگرمنجر به شعله

  هم نشود خسارت پرداخت میشود