شنبه 29 شهریور 1399
  آزمایشی
  پرسش و پاسخ بیمه بدنه

  در چه تصادفاتى ترسیم کروکی لازم است ؟

  در چه تصادفاتى ترسیم کروکی لازم است ؟

  🔻1. چنانچه یکی از طرفین حادثه درخواست ارائه کروکی داشته باشد و یا مسافر باشد.

  🔻2. چنانچه میزان خسارت وارده بیش از میزان تعهد بیمه نامه مقصر باشد؛ کروکی غیر سازشی ترسیم گردد.

  🔻3. چنانچه تصادف وسیله نقلیه با شیء ثابت (تیر چراغ برق - گاردریل و ...) باشد؛ کروکی غیر سازشی ترسیم گردد.

  🔻4. هرگاه یکی از طرفین تصادف حرکت با دنده عقب داشته باشد.

  🔻5. تصادفات جلو به جلو (شاخ به شاخ) باشد.

  🔻6. هرگاه یکی از طرفین تصادف موتور سیکلت باشد و یا هر دوطرف تصادف موتور سیکلت باشند.

  🔻7. چنانچه یکی از طرفین تصادف وسیله نقلیه سنگین (اتوبوس و یا کامیون و ...) باشد.

  🔻8. هرگاه تصادف بین سه وسیله نقلیه یا بیشتر از سه وسیله واقع شده باشد.

  🔻9.  در تصادف چند مرحله ای (هرگاه وسیله ای بعد از برخورد با وسیله دیگر به خارج از سطح راه پرتاب و یا جدول و درخت و تیر برق و ... برخورد نموده باشد).

  🔻10. بعلت عبور یکی از طرفین تصادف از چراغ قرمز تصادف حادث شده باشد. (برای بررسی حق تقدم عبور)

  🔻11. هرگاه یکی از طرفین تصادف وسیله نقلیه نظامی باشد.

  🔻12. هرگاه یکی از طرفین فاقد مدارک لازم رانندگی (گواهینامه یا بیمه نامه معتبر و ...) باشد.

  🔻13. چنانچه بین تاریخ صدور بیمه نامه ها ناپیوستگی باشد و تاریخ صدور بیمه نامه جدید نزدیک به تاریخ تصادف باشد.

  🔻14.چنانچه وسیله نقلیه مقصر دارای بیمه نامه بدنه باشد و یا بخواهد برای بار دوم از بیمه نامه بدنه استفاده کند.

  🔻15. چنانچه یکی از طرفین به نظر کار شناس اعتراض داشته باشد کروکی غیرسازشی ترسیم می گردد.

  🔻16. چنانچه حادثه جرحی و یا فوتی باشد.