شنبه 29 شهریور 1399
    آزمایشی
    آموزشی

    در صورت داشتن تخفیفات عدم خسارت در طی چند سال می‌توانید ازتخفیفات بیمه شخص ثالث خود در سال‌های دیگر استفاده کنید

    در صورت داشتن تخفیفات عدم خسارت در طی چند سال می‌توانید ازتخفیفات بیمه شخص ثالث خود در سال‌های دیگر استفاده کنید

    در صورت داشتن تخفیفات عدم خسارت در طی چند سال می‌توانید ازتخفیفات بیمه شخص ثالث خود در سال‌های دیگر استفاده کنید، در سال‌های گذشته با اولین تصادف همه تخفیفات چندین ساله بیمه ثالث از بین می‌رفت اما با تصویب قانون جدید بیمه شخص ثالث با اولین تصادف همه تخفیفات شما از بین نمی‌رود، بلکه با هر حادثه  از میزان تخفیفات شما کم می‌شود. بر این اساس راننده‌هایی که دارای حوادث رانندگی بیشتری هستند میزان تخفیفات کمتری خواهند داشت. این قانون بیمه شخص ثالث یکی از اولین قدم‌ها در راه راننده محور شدن بیمه ثالث می‌باشد.