دوشنبه 31 شهریور 1399
  آزمایشی
  پرسش و پاسخ

  در بیمه شخص ثالث خودرو، شرکت بیمه‌گر، دیه چند نفر را در هر حادثه پرداخت می کند؟

  در بیمه شخص ثالث خودرو، شرکت بیمه‌گر، دیه چند نفر را در هر حادثه پرداخت می کند؟

  مطابق ماده 12 قانون بیمه شخص ثالث مصوب سال 1395 ، دو نوع دیه قابل پرداخت است:

  1️⃣دیه افراد زیاندیده خارج از خودرو:

  سقف تعهد جانی بیمه‌گر برای افراد خارج از خودرو، 10 برابر سقف تعهدات بدنی بیمه نامه.

  2️⃣دیه افراد زیاندیده داخل خودرو:

  سقف تعهد جانی بیمه‌گر برای افراد داخل خودرو، معادل ظرفیت خودرو (مطابق کارت خودرو)

  میزان ظرفیت خودرو با توجه به نوع کاربری
   لازم به ذکر است که تعداد جنین و اطفال زیر دو سال داخل وسیله نقلیه به ظرفیت مجاز خودرو اضافه میشود.