شنبه 29 شهریور 1399
  آزمایشی
  اخبار

  حق بیمه تامین اجتماعی درسال 98

  حق بیمه تامین اجتماعی درسال 98

  حق بیمه نسبت به حقوق می باشد. و 30 % حقوق می باشد که 23% سهم کارفرما و 7% سهم  کارگر می باشد.


  🔹حق بیمه سال 98 بر اساس حداقل دستمزد (مبالغ به ریال می باشد)

  برای ماه 31 روزه:


  🔹حداقل حق بیمه سهم کارفرما:

  4,272,121


  🔹 حداقل حق بیمه سهم کارگر:

  1,300,211


  🔹مبلغ کل حداقل حق بیمه:

  5,572,331


  ✅برای ماه 30 روزه حداقل حق بیمه سهم کارفرما:

  4,155,826


  🔹 حداقل حق بیمه سهم کارگر:

  1,264,817


  🔹مبلغ کل حداقل حق بیمه:

  5,420,643


  🔴نکته: بااحتساب مبلغ ۱،۰۰۰،۰۰۰ ریال حق مسکن