شنبه 17 خرداد 1399
    آزمایشی
    پرسش و پاسخ

    تأمین‌ آینده‌ فرزندان‌چگونه‌ میسر است‌ ؟

    تأمین‌ آینده‌ فرزندان‌چگونه‌ میسر است‌ ؟

    انسان‌  همیشه‌ در اندیشه‌ تأمین‌ معیشت‌خانواده‌ خویش‌ پس‌از مرگ‌ است‌. کسانی‌  که‌ برای‌ بازماندگان‌خود، اندوخته‌ای‌دارند، با خاطری‌ آسوده‌ زندگی‌  می‌کنند اماآنها که‌ ثروتی‌ندارند نگران‌ آینده‌ فرزندان‌ خود هستند.  بیمه‌عمر وحوادث‌، راه‌حل‌ رفع‌ این‌ نگرانی‌ است‌. با پرداخت‌  حق‌بیمه‌معینی‌ که‌ تنها درصدی‌ از درآمد انسان‌ را تشکیل‌می‌دهد،می‌توان‌  آینده‌ خانواده‌ را تأمین‌ کرد.استفاده‌کنندگانی‌ که‌ نام ‌آنها را  بیمه‌گذار اعلام‌ کرده‌، بی‌درنگ‌می‌توانند بعداز فوت‌بیمه‌ شده‌، بی‌آنکه‌  نیاز به‌ انحصاروراثت‌ باشد، سهم‌ خود رااز شرکت‌ بیمه‌ دریافت‌ دارند.  زیراسرمایه‌ بیمه‌ عمر، ماترک‌محسوب‌ نمی‌شود و مالیات‌ برارث‌ نیز بدان‌  تعلق‌ نمی‌گیرد.