دوشنبه 25 آذر 1398
    آزمایشی
    آموزشی

    بیمه مهندسی عیوب اساسی وپنهان ساختمان(تضمین کیفیت ساختمان)

    بیمه مهندسی عیوب اساسی وپنهان ساختمان(تضمین کیفیت ساختمان)

    بیمه عیوب اساسی و پنهان ساختمان به منظور پوشش خطرات احتمالی ناشی از موارد تحت مسئولیت مهندسین ناظر ،طراح،معمار و محاسب برای ساختمان تکمیل شده ادر می شود . این بیمه در زمان فروش ساختمان به خریدار تحویل داده می شود