سه شنبه 17 تیر 1399
    آزمایشی
    پرسش و پاسخ بیمه ثالث

    بیمه‌ حوادث‌ سرنشین‌ چیست‌ ؟

    بیمه‌ حوادث‌ سرنشین‌ چیست‌ ؟

    هرشخصی‌که‌  هنگام‌ حادثه‌، سرنشین‌ وسیله‌ نقلیه‌ بیمه‌شده‌،باشد اعم‌ از راننده‌ و  سایر سرنشینان‌ و براثر حادثه‌وسیله ‌نقلیه‌ بیمه‌شده‌ جان‌ خود را از کف  ‌بدهد یا مصدوم‌ و مجروح‌شود، بیمه‌گر باتوجه‌ به‌ شرایط بیمه‌ مبلغی‌  به‌عنوان‌غرامت ‌به‌ بازماندگان‌ بیمه‌ شده‌ یا خود وی‌ پرداخت‌ خواهدکرد.