دوشنبه 25 آذر 1398
    آزمایشی
    پرسش و پاسخ بیمه بدنه

    اگر در تصادف مقصر باشیم از بیمه بدنه ماشین طرف مقابل می تونیم برای ماشین خودمون استفاده کنیم یا اینکه بیمه بدنه هر ماشین فقط متعلق به خود ماشین است؟

    اگر در تصادف مقصر باشیم از بیمه بدنه ماشین طرف مقابل می تونیم برای ماشین خودمون استفاده کنیم یا اینکه بیمه بدنه هر ماشین فقط متعلق به خود ماشین است؟

    بیمه  نامه بدنه فقط خسارات وارده به خودروی مقصر را جبران می نماید وخسارت  خودروی زیاندیده از محل بیمه نامه شخص ثالث مقصر جبران می گردد