دوشنبه 28 مهر 1399
    آزمایشی
    بیمه

    اموال مجاور در بیمه های مهندسی

    اموال مجاور در بیمه های مهندسی

    اموال متعلق یا در اختیار کارفرما و یا سایر پیمانکاران که در مجاورت پروژه قرار داشته و تحت پیمان پروژه مورد بیمه نمی باشد ولی از آنجائیکه کارفرما احتمال خسارت وارد به آن را در هنگام اجرای پروژه میدهد، آنها را نیز تحت پوشش بیمه قرار میدهد.