سه شنبه 17 تیر 1399
  آزمایشی
  پرسش و پاسخ بیمه بدنه

  از نظر بیمه در چه موقعی اتومبیل از دست رفته کلی تلقی می شود ؟

  از نظر بیمه در چه موقعی اتومبیل از دست رفته کلی تلقی می شود ؟

   •هنگامی که هزینه تعمیر وتعویض قسمتهای اسیب دیده از 70درصد مبلغ بیمه شده بیشتر باشد.
  •هنگامی که خودرو سرقت شده با شد واز اعلام آن به مراجع قضایی وانتظامی3ماه گذشته با شد وپیدا نشده باشد.