سه شنبه 28 آبان 1398
    آزمایشی
    پرسش و پاسخ

    بیمه‌ عمر چیست‌ و انواع‌ آن‌ کدام‌ است‌ ؟

    بیمه‌ عمر چیست‌ و انواع‌ آن‌ کدام‌ است‌ ؟

    یمه‌  عمر از رشته‌های‌ مهم‌ بیمه‌های‌ اشخاص‌ است‌.درقرارداد بیمه‌ عمر، شرکت‌  بیمه‌ در ازای‌ دریافت‌ حق‌ بیمه‌متعهد می ‌شود که‌ درصورت‌ فوت‌ بیمه‌  شده‌ یا زنده‌ماندن‌ او، در زمان‌ معینی‌ سرمایه‌ بیمه‌شده‌ را به‌طور یکجا  یا به‌صورت‌ مستمری‌ به‌ بیمه‌گذار یا شخص‌ ثالث‌ تعیین‌شده‌از طرف‌ او  بپردازد. انواع‌ بیمه‌های‌ عمر هم‌ عبارتند از : ۱ - بیمه‌های‌ عمر در  صورت‌ حیات‌ بیمه‌ شده‌ به‌اشکال ‌مختلف‌ ۲ - بیمه‌های‌ عمر در صورت‌ فوت‌  بیمه‌شده‌ به‌صور مختلف‌ ۳ - بیمه‌های ‌مختلط عمرکه‌ سرمایه‌بیمه‌شده‌، در  صورت‌ حیات‌ یا فوت‌ به‌ هرحال‌ پرداخت‌می‌شود.