چهار شنبه 22 آبان 1398
    آزمایشی
    پرسش و پاسخ

    آیا در بیمه مسئولیت مدنی باشگاه های ورزشی افرادی که برای ورزش در باشگاه مشغولند هم تحت پوشش هستند؟

    آیا در بیمه مسئولیت مدنی باشگاه های ورزشی افرادی که برای ورزش در باشگاه مشغولند هم تحت پوشش هستند؟

    بله،بیمه نامه فوق مسولیت مدیر باشگاه در قبال استفاده کنندگان {ورزشکاران}را تحت پوشش قرار می دهد